Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện có như ở các nhiệm vụ KH&CN nhà nước không?

Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện đơn giản, gọn nhẹ hơn các nhiệm vụ KH&CN dùng ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh có thể làm thay đổi nội dung của hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có […]

Xem thêm

Tổ chức nào có thể đăng ký đơn và nộp thuyết minh?

Tổ chức chủ trì đăng ký đơn và nộp thuyết minh về Quỹ cần có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của dự án, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu của dự án […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)