Tiêu chí đánh giá và xét chọn dự án?

Tiêu chí đánh giá xét chọn dự án: a) Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp với hướng nghiên cứu ứng dụng được Quỹ tài trợ; b) Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm dự án và các thành viên tham gia thực hiện; điều kiện cơ sở […]

Xem thêm

Tổ chức nào có thể đăng ký đơn và nộp thuyết minh?

Tổ chức chủ trì đăng ký đơn và nộp thuyết minh về Quỹ cần có tư cách pháp nhân, có năng lực hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của dự án, có đủ các điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu của dự án […]

Xem thêm

Lĩnh vực ưu tiên của Quỹ?

Chương trình ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ hiện đại gắn bó với dữ liệu lớn (Big Data). Với các lĩnh vực khác, Quỹ sẽ xem xét các đề xuất thật sự nổi bật.

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)