Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện có như ở các nhiệm vụ KH&CN nhà nước không?

Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện đơn giản, gọn nhẹ hơn các nhiệm vụ KH&CN dùng ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh có thể làm thay đổi nội dung của hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có […]

Xem thêm

Tiêu chí đánh giá và xét chọn dự án?

Tiêu chí đánh giá xét chọn dự án: a) Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp với hướng nghiên cứu ứng dụng được Quỹ tài trợ; b) Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm dự án và các thành viên tham gia thực hiện; điều kiện cơ sở […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)