Mục tiêu của Quỹ là gì?

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) hoạt động phi lợi nhuận nhằm khuyến khích sự phát triển khoa học và công nghệ cho Việt Nam thông qua các mục tiêu chính sau: Tạo ra các công trình nghiên cứu có tầm quốc tế, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)