Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện có như ở các nhiệm vụ KH&CN nhà nước không?

Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện đơn giản, gọn nhẹ hơn các nhiệm vụ KH&CN dùng ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh có thể làm thay đổi nội dung của hợp đồng, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)