Quỹ tài trợ cho các nội dung chi nào?

Kinh phí tài trợ bao gồm: Lương của nhưng người tham gia dự án, phí thuê chuyên gia trong và ngoài nước; Nguyên, nhiên, vật liệu và các vật tư, dụng cụ phục vụ nghiên cứu; Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu; Thuê dịch vụ, thuê văn phòng và thuê các thiết […]

Xem thêm

Kinh phí tài trợ dự án khoảng bao nhiêu?

Quỹ không đặt giới hạn tối đa về mức hỗ trợ, tuy nhiên kế hoạch tài chính của dự án hợp lý là một trong những tiêu chí quan trọng của Quỹ trong việc xem xét tài trợ. Kinh phí tài trợ tối thiểu là 2 tỷ VNĐ.

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)