Tiêu chí đánh giá và xét chọn dự án?

Tiêu chí đánh giá xét chọn dự án: a) Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu và sự phù hợp với hướng nghiên cứu ứng dụng được Quỹ tài trợ; b) Năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu của chủ nhiệm dự án và các thành viên tham gia thực hiện; điều kiện cơ sở […]

Xem thêm

Yêu cầu của Quỹ về đầu ra?

Đầu ra của dự án cần đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau đây:1. Bài báo công bố trên tạp chí quốc tế hoặc các proceedings có uy tín. 2. Bằng độc quyền sáng chế trong và ngoài nước.

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)