Quỹ tài trợ cho các nội dung chi nào?

Kinh phí tài trợ bao gồm: Lương của nhưng người tham gia dự án, phí thuê chuyên gia trong và ngoài nước; Nguyên, nhiên, vật liệu và các vật tư, dụng cụ phục vụ nghiên cứu; Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu; Thuê dịch vụ, thuê văn phòng và thuê các thiết […]

Xem thêm
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)