TT Tên biểu mẫu Ký hiệu
1 Đơn đăng ký VINIF-A-DDK
2 Thuyết minh dự án VINIF-A-TMDA
3 Phiếu tiếp nhận dự án VINIF-A-PTN
4 Công văn giải trình, bổ sung thông tin VINIF-A-CVBSTT

 

 

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)