TTTên biểu mẫuKý hiệu
1Hợp đồng tài trợ dự ánVINIF-B-HĐ
2Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí của dự ánVINIF-B-BCTD
3Thông báo điều chỉnhVINIF-B-TBDC
4Báo cáo tổng hợp quá trình thực hiện dự ánVINIF-B-BCTH
5Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu dự ánVINIF-B-CVDGNT
6Biên bản hoàn thiện hồ sơ đánh giá nghiệm thu dự ánVINIF-B-BBHTHS

Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)