Chương trình tài trợ

Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng liên quan đến BigData và hướng tới kết quả có tác động xã hội lớn.

Nộp đề xuất dự án

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án gửi Đơn đăng ký, Hồ sơ thuyết minh trước 01/4/2019 qua email info@vinif.org

Thông tin hỗ trợ

Các trao đổi, thông tin hướng dẫn về tiêu chí, yêu cầu hồ sơ, quy trình xét chọn và quá trình thực hiện dự án

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ nghiên cứu sẽ tài trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến BigData với định hướng đưa ra các sản phẩm, các giải pháp công nghệ mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VINIF) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ  các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm đích tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Quỹ hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các đề tài xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng và phương pháp tiếp cận & công nghệ hiện đại.

Quỹ sẽ kết hợp nguồn lực của doanh nghiệp, viện trường và các nhà khoa học để nghiên cứu, đổi mới sáng tạo các dự án có ích cho xã hội, qua đó nhà khoa học sẽ có cơ hội cống hiến hết mình trong tương lai từ bước đi táo bạo, đầy đột phá của Vingroup.

GS. Vũ Hà Văn - Giám đốc Khoa học Quỹ
Trang thông tin Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)